Svet zavoda sestavljajo: 5 predstavnikov šole, 3 predstavniki sveta staršev in3 predstavniki ustanovitelja.

Svet zavoda opravlja naloge skladno z zakonom ZOFVI in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Juršinci ter Pravili zavoda.


Organi upravljanja in strokovni organi šole

Ravnateljica: Jelka Svenšek  
Svet  zavoda : predsednica Irena Petek-Zebec

predstavniki ustanovitelja:

Robert Horvat

Franc Kukovec

Darko Bogša

predstavniki staršev:

Vesna Krampelj

Alenka Horvat Pavalec

Sandra Munda

predstavniki delavcev šole:

Irena Petek-Zebec

Helena Šoštarič

Marija Zorko

Damjan Šimenko

Valerija Mlinarič

Strokovni organi šole:

učiteljski zbor

oddelčni učiteljski zbor

razredniki

strokovni aktivi

 
         

 

Finančni načrt po načelu denarnega toka za leto 2021

Kadrovski načrt za leto 2021

Letno poročilo OSNOVNE ŠOLE JURŠINCI  ZA LETO 2020

Program dela za leto 2021


 Program dela za leto 2020

 LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE JURŠINCI ZA LETO 2019


ZAPISNIKI SVETA ZAVODA

Zapisnik seje sveta zavoda OŠ Juršinci 29. 09. 2020

 Zapisnik seje sveta zavoda OŠ Juršinci 2. 03. 2020