Organi upravljanja in strokovni organi šole

Ravnateljica: Jelka Svenšek
Svet  zavoda : predsednica Irena Petek-Zebec

predstavniki ustanovitelja:

Robert Horvat

Franc Kukovec

Darko Bogša

predstavniki staršev:

Vesna Krampelj

Alenka Horvat Pavalec

Sandra Munda

predstavniki delavcev šole:

Irena Petek-Zebec

Helena Šoštarič

Marija Zorko

Damjan Šimenko

Valerija Mlinarič

 

Strokovni organi šole:

učiteljski zbor

oddelčni učiteljski zbor

razredniki

strokovni aktivi

 Program dela za leto 2020

 LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE JURŠINCI ZA LETO 2019

 


Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka. Predstavniki staršev se volijo na prvih roditeljskih sestankih.  Predsednica Sveta staršev je Vesna Krampelj.

 Zapisnik seje sveta zavoda OŠ Juršinci 2. 03. 2020

 Zapisnik seje sveta zavoda in sveta staršev OŠ Juršinci 1. 10. 2019

 Zapisnik seje sveta zavoda OŠ Juršinci 28. 02. 2019

 Zapisnik seje sveta zavoda in sveta staršev OŠ Juršinci 25. 9. 2018