AKTIV I. TRIADE

ČLANI:

                   Helena Šoštarič – 1. r.

                   Cvetka  Vratič – 2. a 

                    Anita Vindiš – 2. b  – vodja aktiva

                   Silvija Šegula – 3. r.

                 

    

 

AKTIVNOSTI:

 • razpored dela in uskladitev urnikov,
 • oblikovanje in potrditev delovnega načrta in poročila aktiva,
 • dosledno upoštevanje pravilnika o preverjanju in ocenjevanju,
 • kriteriji in opisniki preverjanja in ocenjevanja,
 • načrtovanje in izvedba dni dejavnosti,
 • sodelovanje z vodstvom šole, ŠSS, z učitelji OPB, specialnim pedagogom, knjižničarko in starši, ZRSS,
 • izvedba športnega programa Zlati sonček,
 • sodelovanje na tekmovanjih: Mednarodni matematični kenguru, Cici vesela šola, Računanje je igra (Olga), Cankarjevo tekmovanje 2. 3. r., bralna značka,
 • sodelovanje v projektih: Pasavček (Cvetka), Čisti in zdravi zobje, Mavričniki, Eko šola,
 • sodelovanje na likovnih in literarnih natečajih,
 • usklajevanje urnikov interesnih dejavnosti,
 • sodelovanje v delavnicah, ki jih pripravijo učitelji po predmetnih področjih,
 • predavanje za starše,
 • sodelovanje pri oblikovanju pravil šolskega reda (vzgojni načrt),
 • izobraževanje in usposabljanje članov strokovnega aktiva ter poročanje o izobraževanjih,
 • medpredmetno in medrazredno sodelovanje,
 • spremljanje novitet na področju novih učbenikov, strokovne literature, učnih pripomočkov in učil,
 • usklajevanje izvajanja dodatne strokovne pomoči učencem z vzgojno-izobraževalnimi potrebami (VIP),
 • timsko delo,
 • razvijanje pismenosti učencev na vseh področjih vzgojno-izobraževalnega dela,
 • razvijanje privzemanja odgovornosti za svoja dejanja pri učencih,
 • sodelovanje v projektu samoevalvacije,
 • spodbujanje obiskovanja knjižnice – Bibliobus,
 • mladinski tisk.

 


        Standardi znanja v 1. triletju

        Vaje za slušno analizo