Podaljšano bivanje je oblika VI procesa, v katerega so vključeni učenci po pouku od 12. do 16.20 ure.

 Dejavnosti, ki potekajo:

sprostitvena dejavnost
ustvarjalno preživljanje časa
prehrana
samostojno učenje

V PB se učenci učijo:- različnih spretnosti in veščin, ki jih potrebujejo za samostojno življenje,

– spoznavanju in pozitivnem vrednotenju sebe,

– sprejemanju in spoštovanju drugačnosti,

– spodbujanju samostojnega in odgovornega pristopa k šolskemu in drugemu delu,

– skrbi za zdravo življenje in okolje ter na zadovoljevanju učenčevih potreb po socialnih stikih,

– aktivno izkoristimo prosti čas,

– vključujemo se v različne dejavnosti in projekte,

– čas  si  popestrimo z risanjem, petjem, plesom, poslušanjem in pripovedovanjem pravljic,

– naredimo domače naloge samostojno ali ob pomoči učitelja(ice),

– obiskujemo interesne dejavnosti, obiskujemo knjižnico…