šolska pravila

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ JURŠINCI

UPORABA MOBILNIH TELEFONOV

V šoli je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov med poukom in med odmori strogo prepovedana.

V šoli je za učence prepovedana uporaba mobilnih telefonov tudi v času odmorov in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola. Izjema so šole v naravi, kjer pa se o uporabi mobilnih telefonov starši z učitelji dogovorijo na roditeljskem sestanku pred odhodom. Sklenjen dogovor večine je obvezujoč za vse učence – ne glede na to, ali so starši bili na sestanku ali ne oz. ali so se s tem strinjali ali ne.

V primeru nujnega telefonskega klica domov, se učenec o tem lahko dogovori z učiteljem in klic opravi v tajništvu šole.

V primeru, da učenec v šolo prinese mobilni telefon, zanj tudi v celoti odgovarja.

Če učenec mobilni telefon uporablja in ovira šolsko delo (to velja tudi na vseh dnevih dejavnosti, ekskurzijah ipd.), mu ga učitelj lahko začasno odvzame. Učitelj lahko učencu odvzame mobilni telefon tudi, če ga uporablja na hodniku, toaletnih prostorih, garderobah ali drugih prostorih šole (npr. če nedovoljeno fotografira, snema ali predvaja neprimerne vsebine itd.). Odvzeti mobilni telefon učitelj preda v tajništvo. Mobilni telefon lahko prevzamejo učenčevi starši oziroma skrbniki.

Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja.

Učenci so dolžni upoštevati svoje dolžnosti in odgovornosti ter pravila obnašanja in vedenja v šoli.

Dolžnosti in odgovornosti učencev:

– da redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki jih organizira šola;

– da spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole;

– da sooblikujejo in upoštevajo razredna pravila;

– da spoštujejo pravila hišnega reda;

– da izpolnjujejo svoje učne in druge šolske obveznosti;

– da učencev in delavcev šole ne ovirajo in ne motijo pri delu;

– da v šoli in izven nje skrbijo za lastno zdravje in varnost ter ne ogrožajo zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev ter delavcev šole;

– da varujejo tako premoženje šole kot svojo lastnino in tudi lastnino drugih učencev in delavcev šole;

– da se v šoli in izven nje spoštljivo vedejo do drugih;

– da sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice;

– da sodelujejo pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.

 Pravila obnašanja in ravnanja

Kje učenci puščajo svoje stvari? Učenci odložijo svojo garderobo in čevlje v garderobi. Učenci od 6. do 9. razreda odložijo potrebščine, ki jih ne potrebujejo pri pouku, v garderobni omarici. Dragocene predmete in denar tam puščajo na lastno odgovornost. Za zaklepanje in odklepanje svoje garderobne omarice skrbi učenec sam. Učenci skrbijo za red v garderobah oz. o nepravilnostih obvestijo učitelja.

 Gibanje na šoli

Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred poukom, prvošolce do učilnic spremljajo starši. Za učence 1. razreda stopnje je organizirano jutranje varstvo.

Če učenec zamudi začetek pouka, takoj odide v razred in se opraviči učitelju. Ne moti dela ostalih.

Učenci se med odmori ne zadržujejo v garderobah. Med poukom in odmori ne zapuščajo šolske stavbe, razen v spremstvu učitelja ali z njegovim dovoljenjem. O tem šola obvesti starše.

 Med poukom učenci upoštevajo navodila učitelja oz. dogovore o načinih ravnanja v posamezni učilnici.

 Med krajšimi 5-minutnimi odmori se učenci umirjeno sprehajajo in pogovarjajo oz. počakajo v učilnici, v kateri imajo naslednjo uro pouk, ali v avli. Ti odmori so namenjeni tudi pripravi na naslednjo uro. Daljši 15-minutni odmor je namenjen malici, 15-minutni rekreativni odmor je namenjen gibanju in druženju.  Učenci, ki imajo prosto uro, počakajo na nadaljevanje pouka praviloma v knjižnici. Če knjižnica ni prosta, se dogovorijo z ravnateljico. V sanitarijah skrbijo za čistočo, varčnost (papir, voda, elektrika) in se po nepotrebnem ne zadržujejo tam.Domov učenci odhajajo po pouku oz. organizirani dejavnosti in se ne zadržujejo v šoli. Starši, ki pridejo po svojega otroka, ga počakajo pred učilnico.

 Telovadnica

Med drugimi oblikami vzgojno-izobraževalnega dela učenci upoštevajo sprejete dogovore in navodila učiteljev oz. spremljevalcev. V telovadnico lahko učenci vstopajo le v spremstvu učiteljev.

 Oblačenje

V šoli in med dejavnostmi izven nje, ki jih organizira šola, so učenci primerno oblečeni. V času pouka so obuti v copate, pri urah športne vzgoje pa v športne/telovadne copate.

 Prehrana

Hrano (malico in kosilo) učenci uživajo v določenih učilnicah ali jedilnicah kulturno in za seboj pospravijo. V času kosila pridejo v jedilnico le učenci, ki v šoli jedo kosilo. Torbe in garderobo pustijo pred jedilnico ali v učilnici. Prenašanje hrane po šoli ni dovoljeno.

 Obnašanje med poukom

Učenci upoštevajo splošna pravila lepega vedenja (pozdravljanje, vljudnost …) in navodila posameznih učiteljev (prinašanje potrebščin, pisanje domačih nalog …).

 Dežurstva učiteljev in učencev

Urnik dežurnih učiteljev se nahaja v vseh hodnikih. Učenci upoštevajo navodila dežurnega učitelja. Občasno, glede na potrebe, bo organizirano tudi dežurstvo učencev.

 Spoštovanje šolske in tuje lastnine

Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami. V šolskih prostorih in izvenšolskih dejavnostih, ki jih organizira šola, varujejo in  spoštujejo svojo, tujo in šolsko lastnino. Denarja, dragocenosti in predmetov, ki ne sodijo v šolo, naj učenci ne nosijo seboj.

 Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo učitelje.

 Če učenci namerno povzročajo škodo na šolskem inventarju ali tuji lastnini, morajo nastalo škodo odpraviti/povrniti.

  šolskih prostorih skrbijo za red, čistočo in varčnost.

 V šolskih prostorih ni dovoljena prodaja.

 Sporočanje resničnih podatkov

Učenci in straši so dolžni razrednikom ali šolski svetovalni delavki sporočiti resnične podatke o bivališču in telefonske številke, na katerih so dosegljivi v nujnih primerih. Prav tako razredniku ali šolski svetovalni delavki sporočijo morebitne spremembe teh podatkov.

Nenasilno vedenje

V šolskem prostoru ali pri dejavnostih, ki jih organizira šola, ni dovoljeno:

– kakršnokoli nasilje (fizično, psihično, spolno ali verbalno),

– kajenje, pitje alkohola in jemanje poživil in/ali prinašanje le-teh.

 OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

 Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki.

Osebna ali pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanke za neopravičene in ukrepa. Če učenec ali starši predložijo opravičilo iz opravičljivih razlogov po izteku roka, ga razrednik upošteva.

 Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot 5 šolskih dni ali v določenih presledkih večkrat v mesecu, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka.

 Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše. Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči.

 Razrednik sproti pregleduje izostanke učencev in ustrezno ukrepa.

 NAPOVEDANA ODSOTNOST

 Učenec lahko izostane, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek razredniku v pisni ali ustni obliki vnaprej napovejo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu.

Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

Odsotnost učenca pri posamezni uri pouka oziroma drugi dejavnosti dovoli učitelj, ki vodi to uro oziroma dejavnost, in o tem obvesti razrednika.

Starši in učenci so dolžni poskrbeti za to, da učenec v najkrajšem možnem času uredi zvezke (prepiše učno snov, naredi domače naloge) in tako lahko nemoteno nadaljuje s poukom.

Dostopnost