Šolska prehrana

Šolska prehrana

OBROK UČENCI ZAPOSLENI
zajtrk 0,40 € 0,60 €
malica 0,90 € 1,50 €
kosilo

2,20 € (1. in 2. razred)

2,40 € (3.–9. razred)

3,50 €

Prijava na šolsko prehrano

Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe,  pri katerih so posamezni učenci v oskrbi. Prijava se odda razrednikom do 20. junija  za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadar koli med šolskim letom. Prijava na šolsko prehrano se vloži na predpisanem obrazcu in se hrani do konca šolskega leta. Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica.

Odjava posameznih obrokov

Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če ga starši odjavijo (pisno, po telefonu na št. 758-00-71 ali po elektronski pošti os.jursinci@guest.arnes.si) do 8. ure.

Obveznosti

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oziroma staršev, da bo:

– spoštoval pravila šolske prehrane;

– plačal prispevek za šolsko prehrano;

– pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane;

– plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil;

– šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki so bile navedene v

prijavi.

Subvencioniranje šolske prehrane

 

Subvencija malice

Učenci, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati prispevka za malico, lahko uveljavljajo subvencijo.

Za ugotavljanje upravičenosti do subvencije je pristojen Center za socialno delo.

 

Subvencionirano kosilo

Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje kosil za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati prispevka za kosilo.

Za ugotavljanje upravičenosti do subvencije je pristojen Center za socialno delo.

Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.

Učenec, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico ali kosilo za prvi dan odsotnosti.

Če starši ne odjavijo obroka pravočasno, morajo plačati polno ceno obroka.

Za našo prehrano skrbijo!

Dostopnost