Svet zavoda sestavljajo: 5 predstavnikov šole, 3 predstavniki sveta staršev in3 predstavniki ustanovitelja.

Svet zavoda opravlja naloge skladno z zakonom ZOFVI in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Juršinci ter Pravili zavoda.


Organi upravljanja in strokovni organi šole

Ravnatelj: Matej Sužnik  
Svet  zavoda : predsednica Helena Šoštarič

predstavniki ustanovitelja:

Patricija Erhatič

Ivan Toplak

Dragica Toš Majcen

predstavniki staršev:

Sandra Munda

Nataša Lah Žajdela

Anica Majcen

predstavniki delavcev šole:

Helena Šoštarič

Jasna Repič

Nina Čeh Hrga

Damjan Šimenko

Lidija Podpečan

Strokovni organi šole:

učiteljski zbor

oddelčni učiteljski zbor

razredniki

strokovni aktivi

 
         

Finančni načrt po načelu denarnega toka za leto 2021

Kadrovski načrt za leto 2021

Letno poročilo OSNOVNE ŠOLE JURŠINCI  ZA LETO 2020

Program dela za leto 2021


 Program dela za leto 2020

 LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE JURŠINCI ZA LETO 2020


ZAPISNIKI SVETA ZAVODA

 

Zapisnik seje sveta zavoda OŠ Juršinci 11. 05. 2021

Zapisnik seje sveta zavoda OŠ Juršinci 20. 04. 2021

Zapisnik seje sveta zavoda OŠ Juršinci 29. 09. 2020

 Zapisnik seje sveta zavoda OŠ Juršinci 2. 03. 2020